Cass Business School | Groups

Loading
Loading

 
Co-president 

Jiaqi Xu 
Jiaqi.Xu@cass.city.ac.uk

Chunhui Guo 
Chun.Guo.1@cass.city.ac.uk

Secretary 

Zixuan Xia 
Zixuan.Xia@cass.city.ac.uk